Privacy beleid fotostudio ROYALS Heerhugowaard


Privacy beleid fotostudio ROYALS Heerhugowaard Persoonsgegevens die wij verwerken.                                          Familiefotostudio verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van

de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Locatiegegevens


Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken                                                                                        Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@fotostudioroyals.nl , dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
ROYALS verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen: U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren en Geautomatiseerde besluitvorming ROYALS neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van ROYALS) tussen zit. Als bezoekers reacties achterlaten op de site, verzamelen we de gegevens getoond in het reactieformulier, het IP-adres van de bezoeker en de browser user agent om te helpen spam te detecteren. Een geanonimiseerde string, gemaakt op basis van je e-mailadres (dit wordt ook een hash genoemd) kan worden gestuurd naar de Gravatar service indien je dit gebruikt. De privacy beleids pagina kun je hier vinden: https://automattic.com/privacy/. Nadat je reactie is goedgekeurd, is je profielfoto publiekelijk zichtbaar in de context van je reactie.


Minderjarigen                                                                                                                                                                          Personen die jonger zijn dan 18 jaar mogen zonder toestemming van een ouder of wettelijk voogd geen gegevens verzenden naar ons bedrijf en geen diensten aanvragen, of andere rechtshandelingen verrichten op deze site, tenzij dit wordt toegestaan door toepasselijke wetgeving.                                                      


Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
ROYALS bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende In overleg d.m.v. TFP (gratis fotoreportage, met doelstelling dat de gemaakte foto's gebruikt mogen worden voor Portfolio, website, en eigen reclame materiaal . Persoonsgegeven worden alleen uitgewisseld als het gaat om Betaalde Fotoafdrukken, geboortekaartjes, en commerciële opdrachten. Met bedrijven die u gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkers-overeenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. ROYALS blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt ROYALS uw persoonsgegevens niet aan andere derden. Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken ROYALS gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Uw rechten
U kan ten alle tijden uw rechten uitoefenen door een email te sturen info@fotostudioroyals.nl

Deze rechten zijn:

- Het recht om informatie over de gegevensverwerking en een exemplaar van de verwerkte gegevens te ontvangen

- Het recht om te vragen dat onjuiste gegevens worden rechtgezet of onvolledige gegevens worden aangevuld

- Het recht om te vragen dat persoonsgegevens worden verwijderd en, indien de persoonsgegevens openbaar werden gemaakt, dat andere verwerkingsverantwoordelijke op de hoogte worden gebracht van dit verzoek

- Het recht om te vragen dat de gegevensverwerking wordt beperkt

- Het recht om de persoonsgegevens over de datasubject te ontvangen in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm en om te vragen dat deze gegevens worden overgedragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke

- Het recht om bezwaar aan te tekenen tegen de gegevensverwerking om die te staken

- Het recht om een gegeven toestemming te allen tijde in te trekken om de verwerking van gegevens op basis van uw toestemming te staken. Deze intrekking zal geen gevolgen hebben voor de wettelijkheid van de verwerking op basis van uw toestemming voor de intrekking

- Het recht om klacht in te dienen bij een toezichthoudende instantie als u van oordeel bent dat de gegevensverwerking inbreuk pleegt op uw rechten

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ROYALS en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@fotostudioroyals.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Familiefotostudio wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
ROYALS neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@fotostudioroyals.nl ROYALS heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen: Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.

Informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens
De persoonsgegevens die u via onze website en/of in het kader van de daarop aangeboden diensten aan ons meedeelt, verwerken wij strikt vertrouwelijk. Zij worden verwerkt voor de doeleinden waarvoor onze website werd opgesteld, nl. het verkopen van diensten en goederen, alsmede een globaal overzicht van de cliënt, controle van de verrichtingen en voorkomen van onregelmatigheden, en commerciële doeleinden. Wanneer u uw gegevens meedeelt, gaat u ermee akkoord dat wij die gegevens delen met onze personeelsleden die belast zijn met de uitvoering van een of meer van de hierboven vermelde doeleinden en, in voorkomend geval, de personen die door u zijn aangeduid en/of de personeelsleden van andere vennootschappen waarvan de tussenkomst is vereist om een of meer van de hierboven vermelde doeleinden uit te voeren. U stemt in met de uitwisseling van de gegevens die op u betrekking hebben tussen de - bestaande en toekomstige - vennootschappen van ons bedrijf.Die gegevensuitwisseling heeft tot doel de vennootschappen die eraan deelnemen toe te laten het centrale beheer van het cliënteel uit te voeren, een globale visie van de cliënt te hebben, over te gaan tot studies, statistieken en/of marketingacties, de hiervoor vermelde diensten aan te bieden en te leveren en de regelmatigheid van de verrichtingen te controleren (met inbegrip van het voorkomen van onregelmatigheden). De bijgewerkte lijst van vennootschappen van ons bedrijf die aan de gegevensuitwisseling deelnemen, kan u aanvragen via Info@fotostudioroyals.nl of op een van de andere manieren waarop u ons kunt contacteren. Tevens geeft u uw toestemming om de persoonsgegevens die in het kader van de uitvoering van geldende overeenkomsten werden verwerkt, door te geven naar landen buiten de Europese Unie op voorwaarde dat dit nuttig of noodzakelijk is voor de uitvoering van overeenkomsten. Persoonsgegevens waaruit uw raciale of etnische afkomst blijkt, worden nooit verwerkt, behalve als die blijken uit gegevens waarmee u wordt geidentificeerd (zoals uw naam, voornaam, adres en nationaliteit).Ook persoonsgegevens waaruit uw politieke opvattingen, uw godsdienstige of levensbeschouwelijke overtuiging of uw lidmaatschap van een vakvereniging blijken of die het seksuele leven betreffen, worden nooit verwerkt, behalve als die blijken uit andere gegevens (bv. betalingsverrichtingen). Het is niet uit te sluiten dat ons privacybeleid in de toekomst wijzigt. Wij bevelen u aan de tekst van deze verklaring af en toe opnieuw te bekijken om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen. Als je een geregistreerde gebruiker bent en afbeeldingen naar de site upload, moet je voorkomen dat je afbeeldingen uploadt met daarin EXIF GPS locatie gegevens. Bezoekers van de website kunnen de afbeeldingen van de website downloaden en de locatiegegevens inzien.

ROYALS behoudt zich het recht voor om dit Privacy beleid te allen tijde te wijzigen in overeenstemming met deze bepaling. Als we dit privacy beleid wijzigen, zullen we het herziene privacy beleid op ons website te plaatsen en de datum 'Laatst bijgewerkt' bovenaan dit privacy beleid bijwerken. Als u het niet eens bent met het herziene privacy beleid, kunt u ons hiervan op de hoogste stellen. Dit vrijwaart u niet om een lopende opdracht te annuleren.