ALGEMENE VOORWAARDEN

Handelsnaam: Fotostudio ROYALS
Website: www.fotostudioroyals.nl 
E-mail: info@fotostudioroyals.nl
Telefoon: 06-27189746
KvK: 74450271  
BTW: NL227272559B01
Rekening: NL29 KNAB 0258 9753 18

Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

Aw: Auteurswet 1912 Fotografisch werk: fotografische werken zoals bedoeld

in artikel 10 lid 1 sub 9 Aw, dan wel andere werken in de zin van de Aw,

welke met bedoelde fotografische werken op één lijn kunnen worden gesteld.

Beelddrager: de drager waarop een fotografisch werk

(al dan niet met het oog herkenbaar) is vastgelegd, zoals een dia, negatief, afdruk, polaroid,

cd-rom, DVD of USB-stick.

Fotograaf: de gebruiker in de zin van art. 6:231 BW.

Opdrachtgever: de wederpartij in de zin van art. 6:231 BW.

Gebruik: verveelvoudiging en/of openbaarmaking in de zin van artikel 1 jo 12 en 13 Aw.


Toepassing

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen een

Fotograaf en een Opdrachtgever, inclusief offertes, opdrachtbevestigingen en mondelinge

of schriftelijke overeenkomsten, ook na het beëindigen

van een overeenkomst, tenzij partijen schriftelijk en uitdrukkelijk van

deze voorwaarden zijn afgeweken.


Vergoedingen
Indien partijen geen vergoeding zijn overeengekomen, is de door de Fotograaf

Gebruikelijk gehanteerde vergoeding van toepassing.
Indien en voor zover niet van een gebruikelijk gehanteerde vergoeding kan worden gesproken,

zal de Fotograaf naar redelijkheid en billijkheid de vergoeding nader bepalen, waarbij de

Fotograaf onder meer zal kunnen aanknopen bij (i) de in de markt gangbare vergoedingen

voor vergelijkbare opdrachten, tussen vergelijkbare opdrachtgevers en vergelijkbare

opdrachtnemers, waarbij verwezen kan worden naar vergoedingen zoals door collega's van

de Fotograaf in rekening gebracht, (ii) hetgeen in voorgaande gevallen rechtens als redelijk

en billijk is bestempeld, (iii) vergelijkende vergoedingen zoals die in omringende landen door

fotografen in rekening worden gebracht en (iv) de omvang en reikwijdte van het door

de Opdrachtgever gewenste gebruik van het werk.

Indien aannemelijk is dat de Fotograaf hogere kosten heeft gemaakt en/of meerwerk

heeft verricht, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze kosten

en/of dit meerwerk voor vergoeding door de Opdrachtgever in aanmerking.


Factuur en betalingen

De Opdrachtgever zal de factuur van de Fotograaf op onjuistheden controleren.

Indien de Opdrachtgever niet binnen vijf werkdagen na factuurdatum schriftelijk de factuur

met opgave van relevante redenen heeft afgewezen en aan de Fotograaf heeft geretourneerd,

zal de betrokken factuur als bindend tussen partijen gelden en vervalt enig recht van de

Opdrachtgever op reclamatie. Betaling dient te geschieden binnen veertien dagen

na factuurdatum. De Opdrachtgever verricht de aan de Fotograaf verschuldigde betalingen

zonder korting of beroep op compensatie, behoudens verrekening met tussen partijen

erkend verrekenbare voorschotten, die hij aan de Fotograaf heeft verstrekt.

Indien de Fotograaf het verschuldigde bedrag niet binnen veertien dagen heeft ontvangen,

is de Opdrachtgever in verzuim en derhalve de wettelijke rente verschuldigd,

te vermeerderen met 2% per maand, ingaande vanaf de factuurdatum.

Indien de Opdrachtgever in verzuim is of op andere wijze tekort geschoten in de nakoming

van één of meer van zijn verplichtingen, een inbreuk op auteursrecht daaronder begrepen,

dan komen alle kosten ter verkrijging van voldoening in en buiten rechte voor zijn rekening.

Geen enkel gebruik van het Fotografisch werk op welke wijze dan ook is toegestaan,

zolang de Opdrachtgever enige uitstaande factuur van de Fotograaf nog niet heeft voldaan

of anderszins nog niet geheel heeft voldaan aan enigerlei verplichting voortvloeiende

uit welke overeenkomst met de Fotograaf dan ook.

Bij een trouwreportage wordt een aanbetaling van tenminste 35% verlangd.

Dit moet binnen 14 dagen na aanvaarding van de door Fotograaf gestuurde

opdrachtbevestiging worden voldaan.


Annuleren

Bij annulering door de Opdrachtgever tot 48 uur vóór de afgesproken dag en tijdstip kan kosteloos

worden geannuleerd. Bij annulering binnen 48 uur vóór de afgesproken dag en tijdstip

zal het volledige bedrag door de fotograaf in rekening worden gebracht.

Indien partijen geen vergoeding zijn overeengekomen, is de door de Fotograaf gebruikelijk

gehanteerde vergoeding bij annulering van toepassing. Indien een opdrachtovereenkomst

geannuleerd moet worden door de Fotograaf in het uitzonderlijke geval dat de Fotograaf ziek

is of door overmacht de overeengekomen opdracht niet kan uitvoeren,

krijgt de Opdrachtgever de reeds gedane betalingen volledig teruggestort.

Er kan geen aanspraak gemaakt worden op een eventuele vergoeding voor

reeds gemaakte (hotel)reserveringen, reiskosten of het opnemen van vrije dagen

of andere gemaakte kosten. De Fotograaf is niet verantwoordelijk voor een vervangende Fotograaf.


Levering en producten

Beelddragers worden geleverd in het pand waar de Fotograaf zijn bedrijf uitoefent.

Verzonden Beelddragers zijn vanaf het moment van verzending voor risico van de Opdrachtgever

tot het moment dat de Beelddragers door de Fotograaf onbeschadigd retour zijn ontvangen.

Fotoproducten (afdrukken, canvassen, albums etc.) worden pas besteld en/of geproduceerd

na ontvangst van de betaling(en). Digitale bestanden met Fotografische werken worden geleverd

in goed overleg en op een door beide partijen overeengekomen wijze en zijn vanaf het moment

van verzending voor risico van de Opdrachtgever. De Fotograaf hanteert, tenzij anders

overeengekomen, slechts geschatte levertijden. Fotoboeken worden 8 weken na betaling van

de factuur geleverd. Levertermijn kan afhankelijk zijn van gekozen materialen.

Digitale bestanden op DVD worden 4 weken na betaling van de factuur geleverd. Elke levering,

ook een levering van een onderdeel van een samengestelde opdracht, kan afzonderlijk worden

gefactureerd indien een onderdeel van een samengestelde opdracht afzonderlijk van waarde is.

Indien fotoafdrukken, canvassen, albums of andere fotoproducten beschadigd of in onjuiste staat

ontvangen worden, dient de opdrachtgever dit binnen 2 dagen kenbaar te maken aan de Fotograaf.

Na deze tijd wordt eventuele beschadiging of klacht omtrent het product niet meer in

behandeling genomen.

Bij aanschaf van de DVD met digitale bestanden is de Fotograaf niet verantwoordelijk

voor afwijkingen in kleur en kwaliteit wanneer de fotoproducten elders besteld worden.

Enkel bij bestellingen verwerkt door de Fotograaf kan hoogwaardige kwaliteit en kleurechtheid

gegarandeerd worden. Fotoboeken worden naar eigen inzicht, kunde en stijl van de Fotograaf

ontworpen. Er worden geen rechten verleend aan getoonde voorbeelden.

De getoonde voorbeelden zijn slechts ter indicatie.


Klachten

Klachten inzake het geleverde werk dienen zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen

tien werkdagen na levering van de Fotografische werken schriftelijk aan de Fotograaf te worden

medegedeeld. De Fotograaf heeft het recht binnen redelijke termijn alsnog goed werk voor

afgekeurd werk te leveren, tenzij dit tot onevenredige schade voor de Opdrachtgever zou leiden.


Internet

De Fotograaf mag de gemaakte en/of bewerkte foto's gebruiken voor reclame ten aanzien

van ROYALS, zoals Facebook, blog, website en andere doeleinden tenzij de opdrachtgever

vooraf heeft aangeven dit niet te willen. In geval van overeengekomen gebruik op internet zal de

Opdrachtgever ervoor zorg dragen dat de afmetingen van het door haar op internet afgebeelde

Fotografische werk niet groter zijn dan 800 bij 600 pixels. De Opdrachtgever zal van de

Fotografische werken geen andere kopieën maken - digi of anderszins - dan die welke

strikt noodzakelijk zijn voor het overeengekomen gebruik op internet.

Na afloop van het overeengekomen gebruik zal de gebruiker de gebruikte (werk)kopie(ën) van

het Fotografische werk wissen dan wel vernietigen. De Opdrachtgever zal de Fotograaf

vrijelijk en kosteloos toegang verstrekken tot ieder gedeelte van haar website waarop

het Fotografisch werk is afgebeeld. Indien hiertoe speciale voorzieningen nodig zijn dan

zal hij deze aan de Fotograaf verstrekken.


Auteursrecht

Het auteursrecht op de Fotografische werken berust bij de Fotograaf.

Bij aanschaf van een DVD met de digitale bestanden op hoge resolutie heeft de Opdrachtgever

het recht tot reproductie voor eigen gebruik. Het is niet toegestaan om bestanden voor

commerciële of non-profit bedrijven te gebruiken en/of te publiceren in gedrukte media.

Het is niet toegestaan om ontvangen digitale bestanden op het internet te plaatsen in

een andere bewerking dan dat deze is aangeleverd door de fotograaf.

Andere uitsneden, collages of andere bewerkingen zijn niet toegestaan.

Het is niet toegestaan dat de klant digitale bestanden opstuurt naar fotowedstrijden,

zonder de uitdrukkelijke toestemming van de Fotograaf.

De opdrachtgever geeft toestemming aan ROYALS om de gemaakte foto's van de

opdrachtgever en de overige familieleden te gebruiken voor commerciële en zakelijke doeleinden

op internet (zoals blog/portfolio/social media/ebook/andere website, deze lijst van opsommingen

is niet limitatief), in gratis en bed drukwerk uit eigen beheer (zoals flyers/expositie/producten/boek,

deze lijst van opsomming is niet limitatief) en voor alle huidige en toekomstige bedrijfsactiviteiten

van ROYALS De opdrachtgever ontvangt hiervoor geen vergoeding of restitutie.

ROYALS zal de gemaakte foto's nooit verkopen aan een ander bedrijf of toestemming geven

om deze op enige wijze door derden commercieel te gebruiken, zonder toestemming van

de opdrachtgever.Indien de opdrachtgever uitdrukkelijk niet wil dat de gemaakte foto's

van hem/haar of van leden van het gezin/familie gebruikt worden voor promotiedoeleinden

zoals hierboven beschreven, dan dient de opdrachtgever dit voorafgaand aan de overkomst

schriftelijk kenbaar te maken aan de fotograaf. Er kunnen dan extra kosten in rekening gebracht

worden. ROYALS kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het (ongeoorloofd) gebruik van foto's

door derden, wanneer foto's bijvoorbeeld gekopieerd zijn van de website of Facebook.


Inbreuk op het auteursrecht

Elk gebruik van een Fotografisch werk dat niet is overeengekomen, wordt beschouwd

als een inbreuk op het auteursrecht van de Fotograaf.

Bij inbreuk komt de Fotograaf een vergoeding toe ter hoogte van tenminste driemaal de door

de Fotograaf gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik,

zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade

(waaronder begrepen het recht op vergoeding van alle directe en indirecte schade

en alle daadwerkelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten).


Naamsvermelding

De naam van de Fotograaf dient duidelijk bij een gebruikt Fotografisch werk te worden vermeld,

of met een verwijzing naar het Fotografisch werk in de publicatie te worden opgenomen.

Bij niet-nakoming van deze voorwaarde komt de Fotograaf een vergoeding toe van tenminste 100%

van de door de Fotograaf gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding,

zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade (waaronder het recht

op vergoeding van alle directe en indirecte schade en alle daadwerkelijke gerechtelijke

en buitengerechtelijke kosten).

Wanneer de Opdrachtgever schriftelijk toestemming heeft verkregen het Fotografische werk

te verveelvoudigen, in welke vorm dan ook, is deze gehouden er zorg voor te dragen dat de naam

van de Fotograaf op deze reproducties wordt aangebracht. In het geval

van digitale/elektronische kopieën is de Opdrachtgever tevens gehouden er zorg

voor te dragen dat de volledige metadata - zoals ze door de Fotograaf tot onderdeel

van het digitale bestand zijn gemaakt behouden blijven; het gaat daarbij om informatie

volgens de EXIF, de IPTC, de XMP en de ICC standaards.


Rechten van derden

De Opdrachtgever die een Fotografisch werk openbaar maakt, is met uitsluiting van anderen

verantwoordelijk voor het verkrijgen van toestemming van geportretteerden en/of andere

rechthebbenden. De Opdrachtgever vrijwaart de Fotograaf van alle aanspraken hier op.

De Fotograaf is verplicht naar vermogen mee te werken aan het opsporen van de in dit

artikel bedoelde personen.


Aansprakelijkheid Fotograaf

De Fotograaf is niet aansprakelijk voor enige schade welke voor de Opdrachtgever is ontstaan,

tenzij er sprake is van grove schuld of opzet aan de zijde van de Fotograaf of door hem

ingeschakelde personen. De aansprakelijkheid is in elk geval beperkt tot de hoogte van

het factuurbedrag, dan wel, indien en voor zover er sprake is van een verzekerde schade,

tot de hoogte van de onder de verzekering feitelijk uitgekeerde somma.


Faillissement/surséance van betaling

Zowel de Fotograaf als de Opdrachtgever hebben het recht de overeenkomst onmiddellijk

te beëindigen in geval van faillissement of surseance van betaling van de andere partij.

In geval van faillissement van de Opdrachtgever heeft de Fotograaf

het recht de verstrekte licentie te beëindigen, tenzij de gevolgen hiervan in strijd met de

redelijkheid en billijkheid zijn.


Rechts- en forumkeuze

Alle gevallen waarin deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, worden beheerst

door Nederlands recht. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag 1980 (CISG) is uitgesloten.

Ieder geschil met betrekking tot de tekst en uitleg van deze Algemene Voorwaarden

en een rechtsbetrekking tussen de Fotograaf en de Opdrachtgever, zal worden voorgelegd

aan de bevoegde rechter in Nederland